Heupdysplasie Heupdysplasie (HD) is een  door erfelijke factoren en  uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de  heupgewrichten. Sommige  honden ondervinden hiervan  ernstige hinder. Er zijn echter  ook honden met meer of  minder ernstige misvormingen  van de heupgewrichten, die  daarvan geen last lijken te  hebben. De beoordeling van het gangwerk van deze honden geeft  onvoldoende informatie over de toestand van de heupgewrichten.  Meer informatie hierover kan worden verkregen door het maken  van röntgenfoto's van de heupgewrichten. Het Beoordelingspanel   Eén van de taken van het HD-panel van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn  (GGW), is de beoordeling van röntgenfoto's van de heupgewrichten van honden. De röntgenfoto's, de  zogenaamde HD-foto's kunnen in principe door iedere praktiserende dierenarts die een overeenkomst met  GGW, heeft gesloten worden gemaakt. Dierenartsen die een overeenkomst aan willen gaan met de Raad van Beheer kunnen dit via het formulier  op deze website onder de knop "Inschrijvingen, aanvragen & Bestellingen", menu "Aanvraagformulieren  dierenartsen" kenbaar maken. Een voorwaarde is dat de hond een NHSB nummer moet hebben. Ook moeten de naam en adres gegevens van de eigenaar overeenkomen met hetgeen wat op de stamboom of op het registratiebewijs is vermeld. Conform de regels van de F.C.I. dient de hond voor het laten maken van HD-röntgenfoto's minimaal 12  maanden oud te zijn. Voor enkele grote rassen, die pas later volgroeid zijn, geldt een verplichte  minimumleeftijd van 18 maanden.   HD-foto's worden gezamenlijk beoordeeld door een in samenstelling wisselend panel van drie deskundige  beoordelaars. Een zo objectief mogelijke beoordeling van de foto's die voor de HD-bestrijding  onontbeerlijk is, wordt daarmee zo goed mogelijk gewaarborgd. De beoordeling van HD-foto's heeft ten doel informatie te verschaffen aan fokkers en rasverenigingen die  gegevens over heupdysplasie in hun selectieprogramma willen gebruiken. Röntgenfoto's die bij GGW binnenkomen worden, nadat de beoordelingskosten door GGW zijn ontvangen,  in de daaropvolgende week, beoordeeld. De uitslag wordt daarna zo spoedig mogelijk verzonden, tenzij de foto niet aan de technische eisen voldoen. HD-foto   Voor een goede beoordeling van de heupgewrichten is een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig,  waarbij de hond exact recht moet liggen. Ter wille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er  hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto. Wanneer niet aan deze eisen is voldaan, krijgt de dierenarts die de röntgenfoto heeft gemaakt, daarvan  bericht met een aantekening over hetgeen eraan mankeert en met een verzoek om een nieuwe opname te maken. Een dergelijk verzoek wordt direct na de beoordeling van de röntgenfoto verzonden en is dus  uiterlijk twee weken na ontvangst van de foto bij de dierenarts. Deze moet dan contact opnemen met de eigenaar van de hond om een afspraak te maken voor het maken van een nieuwe HD-foto. Het beoordelen van deze nieuwe foto wordt niet opnieuw in rekening gebracht. De foto wordt 6 weken na de registratiedatum naar de dierenarts verzonden die de foto heeft gemaakt. U  krijgt uw foto dus via uw eigen dierenarts retour als u daar prijs op stelt.   Rapport-Heupdysplasie-Onderzoek   Op het Rapport-Heupdysplasie-Onderzoek treft u de definitieve beoordeling aan, de F.C.I.-beoordeling, en  een aantal gegevens die een verklaring geven voor de definitieve beoordeling. De aanduiding HD A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet  betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn. HD B (=overgangsvorm) betekent dat op de röntgenfoto's geringe veranderingen zijn gevonden, die  weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij  geen direkte betekenis kan worden toegekend. De aanduiding HD C (=licht positief) of HD D (=positief) betekent dat bij de hond duidelijke  veranderingen, passend in het ziektebeeld van HD zijn gevonden. Wanneer de heupgewrichten ernstig misvormd zijn wordt dit aangegeven met HD E (=positief in optima  forma)  Nederlandse Normering   HD-  ->  HD A  HD +c  ->  HD B  HD ±  ->  HD C  HD +  ->  HD D  HD ++  ->  HD E  F.C.I.-beoordeling   De F.C.I.-beoordeling is een weergave van de HD-beoordeling naar een internationaal geldende code,  waardoor het mogelijk wordt de HD-uitslagen uit bij de F.C.I. aangesloten landen te vergelijken. De beoordeling van onderdelen  Bij de beoordeling van HD-foto wordt gelet op de vorm van de heupkommen en de heupkoppen, de diepte  van de heupkommen, de aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen, en de aanwezigheid van  botwoekeringen langs de randen van de heupgewrichten. Informatie over de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de koppen in de kommen wordt  onder andere verkregen uit de zogenaamde "Norbergwaarde". De Norbergwaarden van linker en rechter  heupgewricht worden bij elkaar opgeteld en geven samen de op het rapport vermelde "som  Norbergwaarden". Bij een normaal heupgewricht is de Norbergwaarde minstens 15, de som van de Norbergwaarden van  beide heupen derhalve minstens 30. Honden met een te lage Norbergwaarde hebben dus ondiepe  heupkommen en/of een slechte aansluiting van de gewrichtsdelen. Deze honden zullen dus een minder  gunstige HD-beoordeling krijgen.   Een normale of zelfs hoge Norbergwaarde betekent echter niet zonder meer dat de betreffende hond  goede heupgewrichten heeft. Een combinatie van diepe heupkommen en incongruentie van de  gewrichtsspleet (een niet overal even brede gewrichtsspleet) of onvoldoende aansluiting van de  gewrichtsdelen kan, zelfs bij een hoge Norbergwaarde, leiden tot een (licht)-HD-positief beoordeling. Op het certificaat wordt dit duidelijk gemaakt door het vermelden van  "onvoldoende" of "slechte" aansluiting. Ook wordt informatie over de diepte  van de heupkommen verkregen door te beoordelen hoe het centrum van de  heupkop ligt t.o.v. de bovenrand van de heupkom. Naast de Norbergwaarde,  de diepte van de heupkommen en de aansluiting van de gewrichtsdelen, wordt de uitslag ook beïnvloed door de aanwezigheid van "bot-afwijkingen". Er is een rechtstreekse koppeling tussen de ernst van de bot-afwijkingen en de uitslag: zeer lichte bot-afwijkingen (1) leiden tot de beoordeling HD B, lichte  (2) bot-afwijkingen leiden tot de beoordeling HD C, en ernstige (3) bot-  afwijkingen leiden tot de beoordeling HD D.   De aanduiding "vormveranderingen" betreft meestal een meer of minder  duidelijke afvlakking van de voorste rand van de heupkom. De aanwezigheid  hiervan wordt wel vermeld, maar heeft indien dit de enige bemerking is over  het gewricht, in het algemeen geen doorslaggevende betekenis voor de  einduitslag. De Norbergwaarde   Van beide heupkoppen (1) wordt het middelpunt bepaald en deze middelpunten worden verbonden door  een lijn. In beide heupgewrichten wordt vanuit dit middelpunt een lijn langs de voorste rand van de  heupkom (2) getrokken. De hoek (3) die beide lijnen in het middelpunt van de heupkop met elkaar  maken, minus 90, geeft de Norbergwaarde van het betreffende heupgewricht. De Norbergwaarden van  linker en rechter gewricht bij elkaar opgeteld geeft de "som Norbergwaarden", die op het rapport vermeld  is.  HD-beoordeling   Alle gegevens samen bepalen de definitieve beoordeling, waarbij het ongunstigste onderdeel uiteindelijk  de doorslag geeft. Een bepaalde HD-beoordeling kan bepaald zijn door uitsluitend de diepte van de  heupkommen, door de aansluiting van de gewrichtsdelen, de aanwezigheid van botwoekeringen, of door  een combinatie van twee of alle drie onderdelen, en dit is weer te herleiden uit de verschillende gegevens  zoals die op het certificaat zijn vermeld.   Herbeoordeling   Als u het niet eens bent met het beoordelings resultaat dan kunt u binnen 6 weken na registratie datum  een herbeoordeling aanvragen. Zodra wij uw betaling binnen hebben, zal de foto aan een onafhankelijke deskundige worden voorgelegd.  Procedureel is vastgelegd dat de herbeoordeling plaats vindt op basis van de set röntgenfoto's die reeds  bij de afdeling GGW aanwezig is.   Voor de goede orde moeten wij u erop wijzen dat de beoordeling en interpretatie van röntgenfoto's  veterinair een specifieke taak is. De Raad van Beheer, afdeling GGW, vraagt daarom het oordeel van een  onafhankelijke radioloog, die ingeschreven staat in het specialistenregister van de KNMvD en die geen  deel uitmaakt van het GGW-panel.   De afdeling GGW zal de bezwaarprocedure coördineren. Zij zal er zorg voor dragen dat de foto van uw  hond aan de deskundige worden voorgelegd. De afdeling GGW zal de uitslag van de deskundige, ongeacht het resultaat, in haar registratie zal  opnemen. Bij een gewijzigde uitslag krijgt u naast een schriftelijke bevestiging van de uitslag van de  herkeuring tevens een nieuw certificaat thuisgestuurd. Het herhalen van HD-onderzoek Iedere eigenaar kan na verloop van minimaal 1 jaar opnieuw een HD-onderzoek laten verrichten. De  uitslag, die daarbij tot stand komt, zal de eerder gegeven uitslag vanaf dat moment gaan vervangen. Herhaling van onderzoek heeft in het algemeen slechts zin bij honden, welke op een leeftijd van 1 à 1,5  jaar werden onderzocht, en waarbij een lichtpositieve uitslag op grond van een slechte aansluiting, met al  dan niet een bijbehorende lage Norbergwaarde tot stand kwam, terwijl er geen botafwijkingen werden  vastgesteld. Uw hond en HD   Eigenaren van honden waarvan een officiële HD-foto is gemaakt vragen de dierenarts die de foto gemaakt  heeft nogal eens naar zijn of haar mening over de toestand van de heupgewrichten. Wanneer de eerste  indruk van de dierenarts milder is dan de uiteindelijke definitieve uitslag, kan dit aanleiding zijn tot  teleurstelling bij de eigenaar van de hond. GGW adviseert dierenartsen daarom geen uitspraken te doen over de toestand van de  heupgewrichten. Van honden die niet vrij blijken te zijn van heupdysplasie, maar die hiervan geen  uiterlijke verschijnselen tonen, kan op grond van deze foto niet voorspeld worden of ze vroeger of later  problemen kunnen krijgen.   Ook wanneer vrij duidelijke misvormingen worden gevonden betekent dat niet dat de hond er beslist last  van moet krijgen. Het is dan wel verstandig erop toe te zien dat de hond niet te zwaar wordt en dat ook  anderszins overmatige belasting van de heupgewrichten wordt vermeden. Dit is vanzelfsprekend wel  afhankelijk van de eisen die aan de hond gesteld worden als huishond of als werkhond. In geval van  twijfel kunt u dit met uw dierenarts bespreken.   HD en fokkerij   De HD-beoordeling geeft uitsluitend informatie over de toestand van de heupgewrichten van de  individuele hond. Gegevens over de HD-beoordeling van ouders, nestgenoten en nakomelingen zullen  bijdragen tot een nauwkeuriger indruk over de fokwaarde van de betreffende hond. Het is daarom van belang dat de rasverenigingen over alle uitslagen kunnen beschikken en dat alle HD-  foto's die gemaakt worden ook ter beoordeling aan de HD-commissie worden voorgelegd, ook indien door  de dierenarts duidelijke afwijkingen aan de heupgewrichten worden gevonden. Het is wenselijk uitsluitend met HD-vrije honden te fokken , omdat dan de kans op HD bij de  nakomelingen het kleinst is. Bij rassen waarvan maar weinig honden beschikbaar zijn en bij rassen waarin  HD vaak voorkomt is dit helaas niet altijd mogelijk.   Binnen de rasverenigingen zullen fokkers in goed overleg met de Raad van Beheer, afdeling GGW, kunnen  vaststellen wat in het kader van HD-bestrijding voor hun ras noodzakelijk en mogelijk is, en wat in de  fokkerij ten aanzien van HD nog verantwoord is.   Source: Jan Coppens voor het maandblad "Onze Hond"
Contact Us    |    SiteMap      |     Credit & Copyright
Mbwa Wangu Mijn honden Rhodesion Ridgeback Info Home Onze Honden RR-Info Foto’s Gastenboek Contact Kenmerken Karakter Hoekingen Algemene Informatie Heupdysplasie Links